Statut

§1
• Fundacja Twórczość i dokumentacja” zwana dalej „Fundacją” została ustanowiona przez Stefana Żuchowskiego i Marię Poszwińską – Żuchowską, zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym Repertorium A Nr 1693/2009 sporządzonym dnia 23 listopada w Kancelarii Notarialnej Anety Sitnickiej – Urbaniak w Warszawie 00-873, ul. Ogrodowa 49A lok. 1.
• Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz na podstawie niniejszego Statutu.
• Czas działania Fundacji jest nieograniczony.

§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
• Fundacja posiada osobowość prawną.
• Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
• Dla właściwego realizowania celów Fundacji może ona zgodnie z obowiązującym prawem prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
• Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym profilu i zakresie działania, jak również ich przedstawicielem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
• Fundacja może posiadać swoje oddziały i filie w Polsce i poza granicami oraz ustanawiać w kraju i zagranicą swoich przedstawicieli.
• Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym profilu i zakresie działania, a także ich przedstawicielem.
• Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.
• Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
• Fundacja używa pieczęci z napisem: Fundacja „Twórczość i dokumentacja”.

§3
CELE FUNDACJI I FORMY DZIAŁANIA
Celem Fundacji jest:
• dokumentowanie wartościowych zjawisk społeczno – kulturalnych, artystycznych, interesujących osobowości,
• inicjowanie i wspieranie projektów artystycznych i społeczno – kulturalnych,
• realizacje artystyczne przede wszystkim z zakresu plastyki i filmu,
• przedsięwzięcia edukacyjne – popularyzacja sztuki i kultury,
• animacja kulturalna, inicjatywy kulturotwórcze,
• profilaktyka zdrowotna,

• działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Fundacja będzie realizowała swoje cele poprzez:
• produkcję filmów,
• organizowanie spotkań, warsztatów, plenerów artystycznych, szkoleń służących wymianie myśli i doświadczeń związanych z celami Fundacji,
• inicjowanie i realizacja innych projektów artystycznych w tym twórczość artystyczna różnych dyscyplin oraz jej prezentacje i upowszechnianie m.in. wystawy artystyczne, instalacje, spektakle teatralne, koncerty muzyczne, warsztaty twórcze, plenery artystyczne, kursy filmowe itd.,
• organizowanie akcji i imprez,
• prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej,
• skupianie wokół idei Fundacji osób zainteresowanych jej celami, w tym przedstawicieli środowisk twórczych i edukacyjnych,
• współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi w celu realizacji zadań statutowych,
• propagowanie założeń Fundacji celem pozyskania donatorów, zapisów, grantów, darowizn, na realizację celów statutowych.

§4
MAJĄTEK FUNDACJI
• Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.000,00 złotych wniesiony przez fundatorów oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności.
• Dochody Fundacji pochodzą z następujących źródeł:
– darowizn, zapisów, subwencji,
– odsetki bankowe od posiadanego kapitału,
– dochody z majątku ruchomego i nieruchomego oraz innych praw majątkowych,
– dochody ze zbiórki i imprez publicznych,
– dotacje z funduszy publicznych i ze środków Unii Europejskiej,
• Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczane są na realizację celów statutowych, w tym realizację filmów, organizację wystaw, szkoleń, plenerów, opłaty dla realizatorów i wykonawców oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

§ 5
Ze swojej działalności Fundacja sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 6
ORGANY FUNDACJI
• Organami fundacji jest Zarząd Fundacji.
• Zarząd Fundacji składa się z 2-3 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa.
• Zarząd – na czas nieokreślony – powołują Fundatorzy, którzy mogą wchodzić w skład Zarządu.
• Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
• Uchwały Zarządu wymagają zgody Prezesa i zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Prezesa.
• Pracami Zarządu kieruje Prezes.

§ 7
KOMPETENCJE ZARZĄDU
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
• reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
• przygotowanie i realizacja planów działania Fundacji,
• kierowanie działalnością Fundacji, w tym rozstrzyganie o finansowaniu jej statutowych celów,
• zarządzanie majątkiem Fundacji, w tym przyjmowanie darowizn, subwencji, grantów, dotacji i zapisów,
• podejmowanie decyzji o tworzeniu funduszy specjalnych, podpisywaniu porozumień współpracy z innymi podmiotami, ustanowieniu przedstawicielstwa,
• określanie struktury administracyjnej fundacji, zatrudnienia pracowników oraz zasad ich wynagradzania,
• tworzenie i likwidacja jednostek organizacyjnych, powołanych dla realizacji celów Fundacji i określanie regulaminów ich działania,
• przygotowanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji,
• podejmowanie decyzji w innych sprawach niezastrzeżonych Statutem.

§ 8
Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes lub dwaj członkowie Zarządu Fundacji działający łącznie.

§ 9
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w przedmiocie:
• sprzedaż filmów,
• prowadzenie działalności edukacyjnej i upowszechniającej (np. warsztatów i kursów filmowych, plastycznych, kulturoznawczych),
• sprzedaż obiektów twórczości artystycznej,
• działalność wydawnicza,
• inne formy działalności zgodnej z celami statutu.

Decyzje w przedmiocie rozpoczęcia przez Fundację działalności gospodarczej oraz zasady jej prowadzenia podejmuje Zarząd Fundacji.

§ 10
Fundatorzy mogą powołać Radę Doradczo – Naukową Fundacji. Jej kompetencje określa Zarząd Fundacji.

§ 11
Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji za zgodą Fundatorów.

§ 12
Uchwałę o likwidacji Fundacji oraz o przeznaczeniu jej majątku na działalność zbieżną z celami Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji pozytywnie zaopiniowany przez Fundatorów.